Home - Club Nieuws - KNCB introduceert Club Scorecard op ALV

KNCB introduceert Club Scorecard op ALV

Tijdens de Algemene vergadering van de KNCB op zaterdag 10 december kwam een grote variëteit aan onderwerpen ter sprake. Het bestuur had in de van tevoren toegestuurde stukken onder meer een bestuurswisseling, benoemingen in de Financiële commissie, de presentatie van de Kleefstra Almanak, het concept Beleidsnota en een aantal zaken over de competitie van 2017 op de agenda gezet. Tevens introduceerde het bestuur een plan voor financiële ondersteuning van de verenigingen: de Club Scorecard.

Personalia
Bestuurslid Rod Lyall had te kennen gegeven voortijdig te willen aftreden. Hij wil de komende jaren zijn rol in de ontwikkeling van –het jeugdcricket bij- cricketclub Qui Vive uitbreiden. Lyall werd door voorzitter Betty Timmer hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen gedurende zijn bestuursperiode. Rod was betrokken bij het initiëren van het tweetalig onderwijs scholen toernooi en heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het damescricket, het jeugdcricket en de diverse breedtesport initiatieven. Oud HCC-jeugdcommissielid Barbera Boissevain trad toe tot het KNCB-bestuur voor de portefeuille jeugd.
Voormalig KNCB-penningmeester Peter van Wel trad af als lid van de Financiële Commissie. Luuk de Leede (RA) werd in zijn plaats benoemd. Rob Kemming en Erik van der Vegt stelden zich herkiesbaar voor deze commissie en werden met applaus herbenoemd.
Een geheel overrompelde Jos Heggelman werd door voorzitter Timmer voorgedragen als Lid van Verdienste van de KNCB (foto), een voordracht die door een lang en zeer enthousiast en welgemeend applaus door de vergadering werd gesteund. Zijn verdiensten voor de cricketsport zijn fenomenaal. Jos gaat al vijftien jaar lang mee op tours van de Dutch Lions jeugdteams naar Engeland. Een mooie brief van twee ouders van U12- Dutch Lions werd door de voorzitter voorgelezen en onderstreepte nog eens de formidabele rol die Jos speelt voor zowel de ouders als -vooral- de kinderen. Heggelman is bovendien al jaren voorzitter van de KNCB-jeugdcommissie, initiator  en organisator van het KNCB Continental European Championship T20 in Schiedam, en de grote aanjager van stichting Schiedam Cricket Stad..

Hete hangijzers
Er waren uiteraard ook wat hetere hangijzers: zo was er veel te doen over de plannen van de KNVB om het voetbalseizoen te verschuiven. Na het seizoen 2017 is de KNVB voornemens met het voetbalseizoen in de derde week van september te beginnen, en dus later in mei van het daaropvolgende jaar het seizoen af te sluiten. De achterliggende gedachte bij de KNVB is, dat is gebleken dat voetbalclubs zich zo vlak na de zomervakantie beter op de voetbalcompetities kunnen voorbereiden. Vanzelfsprekend zal die verandering gevolgen hebben voor de cricketcompetitie. Naast de gevolgen voor de veldenbeschikbaarheid krijgen cricketers te maken met een overlap van seizoenen en worden ze dus gedwongen een sportieve keuze te maken: óf voetballen óf cricketen.
Een van de opties, het meebewegen met de KNVB en dus langer doorspelen in september, werd door de aanwezige leden van de hand gewezen. Een motie vanuit de vergadering was het gevolg. De motie moet er toe leiden dat de KNCB zich verzet tegen de plannen van de KNVB, en aansluiting zoekt bij andere zomersporten die eveneens de nadelige gevolgen van dit voornemen zullen ervaren.

Verder presenteerde het bestuur in haar concept Beleidsplan een verandering in de (financiële) ondersteuning van de verenigingen: de dames- en jeugdsubsidie voor verenigingen vervalt. Daarvoor in de plaats komt de KNCB Club Scorecard.
Door een aantal meetbare criteria, zoals de groei van het aantal leden, het aantal deelnemers aan KNCB coaching cursussen en het aantal opgeleide umpires percentagegewijs af te zetten tegen andere verenigingen, kan er een ranglijst worden opgesteld. Afhankelijk van de score wordt elke vereniging in een groep ingedeeld en die groep geeft recht op een vaste financiële bijdrage vanuit de KNCB. Min of meer op gelijke wijze waarop de KNCB steun vanuit de ICC ontvangt.
Voor de precieze uitwerking zal het bestuur met een aantal clubbestuurders rond de tafel gaan zitten. Het bestuur is van plan om deze regeling voor tenminste drie jaar vast te leggen en trekt hiervoor jaarlijks een bedrag van €60.000 tot €70.000 uit. De vergadering sprak haar waardering uit voor deze nieuwe impuls voor het Nederlandse cricket.

Competitie 2017
Voor de competitie presenteerde competitieleider David Woutersen de nieuwe KNCB scoringsapp. Door wedstrijden op een laptop of tablet digitaal te scoren, kan eenieder die deze app heeft geïnstalleerd alle wedstrijden in ‘real time’ volgen. Bovendien worden de in de app ingebrachte gegevens gesynchroniseerd met E-cricket, zodat het handmatig invullen van wedstrijdformulieren niet meer nodig is. Een eerste test gaf te zien dat de app, op een paar schoonheidsfoutjes na, doet waarvoor hij is gemaakt. De KNCB zal medio februari 2017 een aantal ervaren scorers uitnodigen om een wedstrijd na te spelen. Na de verbeteringen die als gevolg hiervan nog moeten worden aangebracht, zal de app voor het seizoen 2017 gebruiksklaar zijn.
Verder organiseert de KNCB in maart/april diverse tapeball toernooien. Hiermee hoopt de bond tegemoet te komen aan de vraag om ook andere spelvormen de kans te geven en dientengevolge nog meer cricket te kunnen spelen.

Internationaal
Er werd een kort, en in enkele gevallen voorlopig, overzicht van het internationale programma gegeven. Het Nederlands heren elftal komt als eerste in het nieuwe jaar in actie, in januaru bij de Desert T20 in Dubai, en in februari in en tegen Hong Kong in de I-CVup en het WCL Championship. Helaas zijn al hun belangrijke wedstrijden in 2017 in het buitenland (Kenia, WCLC, oktober). De damesploeg komt in een drieluik met Schotland en Amerika uit in het regionale, gecombineerde Europa/Amerika WK T20 kwalificatietoernooi in Schotland in augustus.

Afscheid van Asvion
In de rondvraag kwam Excelsior-secretaris Bart Kroesen met het verheugende, maar tegelijkertijd droeve, nieuws dat de cricketclub Asvion, die sinds jaar en dag meedraait in de KNCB Zami-competitie, als zelfstandige vereniging ophoudt te bestaan. Door alle accommodatie-eisen en -aanpassingen rond de sportparken in Schiedam, maar vooral als gevolg van de fusie van de hockeyclubs Asvion en Spirit tot de HC Schiedam, is dit helaas een onvermijdelijke stap. Verheugend is het wel dat alle leden van Asvion onderdak krijgen bij buur Excelsior’20.

 

 

Comments via Facebook

comments

Check Also

Vijfde T20 Muntaz Cup bij VCC

Alweer de vijfde editie van de Muntaz T20 Cup wordt op zondag 29 april afgewerkt …

Peter Borren retires from international cricket

PRESS RELEASE Nieuwegein, 19 April 2018 – Today, the Royal Dutch Cricket Association (KNCB) has …

Nederland A naar Guernsey

Het Nederlands A-team speelt op 28, 29 en 30 april enkele wedstrijden in en tegen …

De GrijGle Cup: Flamingo’s tegen Excelsior’20

De GrijGle Cup Het is een traditie dat aan het begin van het nieuwe cricketseizoen …