Home - KNCB - (Concept) Agenda ALV KNCB 17 april 2019

(Concept) Agenda ALV KNCB 17 april 2019

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.

Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 17 april 2019.
De vergadering wordt gehouden op het KNCB Bondsbureau aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein.
Inloop vanaf 19:00 uur; aanvang vergadering 19:30 uur.

Concept Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen KNCB ALV dd 15-12-2018
5. Jaarverslagen (ter vaststelling)
Accommodatiecommissie 2018
Archiefcommissie 2018
Commissie van Beroep 2018
Dames- en meisjescricket Commissie 2018
Scheidsrechterscommissie 2018
Tuchtcommissie 2018
6. Financiën: Concept Jaarrekening 2018 (ter vaststelling)
7. Cricket Nederland BV
Oprichting Cricket Nederland BV concept 2019-03-27 (1) (ter vaststelling)
KNCB Memo positie BV
8. Voortgang Ontwikkelagenda 2018-2019 (ter informatie; ter vergadering)
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: De heer R. Vermeulen (secretaris)
Aftredend en hierkiesbaar: De heer A. Parulekar (penningmeester)
10. Reglementen
1704 Voorlegger ALV Reglementen 2019
1704 Competitiereglement Regulier 2019
1704 Spelreglement THEO 2019
1704 Competitiereglement Twenty20 2019
1704 KNCB Jeugdcompetitie 2019
11. Benoeming Commissie(s)
Tuchtcommissie benoemingen 2019
Commissie van Beroep benoemingen 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid om vanaf 18.30 uur vragen over de financiën te stellen. Indien u belangstelling heeft hierbij aanwezig te zijn, dan verzoeken wij u hiervoor in  te schrijven via : cricket@kncb.nl o.v.v. aanmelding financieel vragenuur 17 april 2019.

Comments via Facebook

comments

Check Also

Tijdpad KNCB 2019

Op deze pagina vindt u informatie over de communicatie tussen de KNCB en de clubs …

Twee vacatures bij KNCB

Binnen het bondsbureau van de KNCB zijn momenteel twee vacatures; een voor Manager Participatie en …

Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2019!

Het bestuur en het personeel van het bondsbureau van de KNCB wenst alle cricketers van …

Lange ALV sluit cricketjaar 2018 af

De KNCB en haar leden sloten zaterdag 15 december het cricketjaar 2018 af met een …