Home - Club Advies en Contact - Een Veilig Sport Klimaat

Een Veilig Sport Klimaat

De KNCB heeft ter bevordering van een veilig en verantwoord sportklimaat, de door NOC*NSF aanbevolen bepaling inzake voorkoming seksuele intimidatie, opgenomen in het Tuchtreglement. Voor meer informatie, zie www.kncb.nl/competitie, reglementen/formulieren, scroll voor KNCB Documenten: Tuchtreglement, Afdeling V.

Een Veilig Sport Klimaat op elke vereniging

Een Veilig Sport Klimaat op elke vereniging

Een vereniging met een veilige sportomgeving verwelkomt ieder lid, zonder voorafgaande ballotage, en ongeacht geslacht, leeftijd, ras of religieuze achtergrond. De normen en waarden van omgangsvormen van de vereniging (gedragscode) zijn helder omschreven, openbaar en worden gecommuniceerd met alle betrokken partijen. Bestuursleden, commissieleden, coaches en begeleiders zijn bekend met het programma In Veilige Handen. De missie en visie van de vereniging worden uitgevoerd met inachtneming van een veilige en vertrouwde sportomgeving.

Een Veilig Sportklimaat Samen met Ouders

Een Veilig Sportklimaat Samen met Ouders

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier cricket. Daar zorgt niet alleen de trainer of de coach voor, maar jij als ouder ook. Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de boundary of aanwijzingen roept bij de kooi. Of wanneer je het alleen maar hebt over winnen en runs of wickets.  Kijk maar naar dit filmpje met Jochem van Gelder. Grote kans dat jouw kind er net zo over denkt.

Kinderen willen namelijk maar één ding: sporten met plezier en met vrienden. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen liever meedoen met een verliezend team dan niet aan de beurt komen en op de bank zitten van een winnend team. Als ze plezier hebben, blijven ze sporten.

Iedereen doet mee en komt aan de beurt, ook in cricket. Dat hebben we nu vastgelegd in het Jeugd Reglement, van de U9 tot en met de U17. De tijd is echt voorbij dat in de jeugd alleen de beste spelers mogen batten en bowlen.

Ouders kunnen het voor alle kinderen leuk houden door positief aan te moedigen en het coachen over te laten aan de coach. Enne… ook door te bedenken dat hun kind geen Messi is, zoals dat voetballertje zegt tegen Jochem. Of zoals in ons geval: Tendulkar…

10 Gedragsregels voor Ouders

 1. Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier cricket speelt, niet voor jouw plezier.
 2. Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid.
 3. Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin deel te nemen aan het spel.
 4. Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen.
 5. Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen.
 6. Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies.
 7. Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers.
 8. Je bent mede verantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport.
 9. Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan prima zelf het team begeleiden.
 10. Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.

Wil je meer weten? Klik op www.sportplezier.nl

Sportief met Social Media

Sportief met Social Media

Regelmatig verschijnen in de media berichten over de gevolgen van pesten. Sportverenigingen staan vaak met lege handen bij misbruik van sociale media als WhatsApp en Facebook. Zeker voor jeugdleden zijn de grenzen van sportief mediagebruik niet altijd duidelijk. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en Mijn Kind Online hebben daarom de toolkit Sportief met Sociale Media ontwikkeld. De toolkit biedt onder meer een protocol voor het gebruik van sociale media op ‘de club’, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.

Klik voor meer informatie op Sportief met Sociale Media – ZL Sociale media Hou het sportief!

Extra acties voor jeugdspelers

Extra acties voor jeugdspelers

Een vereniging maakt deel uit van de sociale omgeving van kinderen en is daarmee mede verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen. Een vereniging kan deze zorg kenbaar maken door het invoeren van omgangsregels of gedragscodes en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor coaches en begeleiders. (Jeugd-)spelers zullen zich meer op hun gemak voelen om gevoelige onderwerpen aan te snijden, indien ze ook over andere onderwerpen open en vrij mogen communiceren. Vraag bijvoorbeeld aan de (jeugd-) spelers zelf wat ze vinden van een spelvorm, trainingen of andere activiteiten. Met gevoelige onderwerpen wordt grensoverschrijdend gedrag van coaches, begeleiders, commissie- en bestuursleden bedoeld. Dat varieert van neerbuigende opmerkingen over prestaties en lichaamsbouw tijdens trainingen en wedstrijden en langs de lijn, tot fysiek contact. Zie voor meer informatie onderstaande folders over (voorkoming van) seksuele intimidatie.

Voor meer informatie, zie tevens cursussen en trainingen over een veilig sportklimaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader (ASK): www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches.

De KNCB heeft een Vertrouwenscontact Persoon (Marike Dickmann) voor raad en advies over dit onderwerp. Het wordt sterk aangeraden ook binnen de vereniging een Vertrouwenscontact Persoon aan te stellen. Bij het aanwijzen van twee Vertrouwenscontact personen, een man én een vrouw, hebben jongens én meisjes de vrije keuze met wie ze gevoelige informatie willen delen. Het is sterk aan te raden een cursus Seksuele Intimidatie van het NOC*NSF te volgen of deel te nemen aan een informatie avond In Veilige Handen van de provinciale sportservice of de lokale gemeentelijke sportdesk/sport support.

Voor meer informatie: zie ook paragrafen over Vertrouwenspunt Sport en KNCB Vertrouwenscontact Persoon.

Voor Tuchtreglement: zie www.kncb.nl/competitie/reglement. Scroll voor KNCB Documenten, Tuchtreglement, Afdeling V.

pdf-petit1 folders SI jeugd
pdf-petit1 folders SI ouders 2012
pdf-petit1 folders SI sporters
pdf-petit1 folders SI trainers
pdf-petit1 KNCB Code of Conduct/Gedragscode
pdf-petit1 Toolkit Seksuele Intimidatie NOC*NSF
pdf-petit1 Definities en gedragsregels Sportservice Amsterdam
www.hartstichting.nl

Stappenplan voor een veilig sportklimaat

Stappenplan voor een veilig sportklimaat

Voor een veilig sportklimaat is meer nodig dan een gedragscode. Een gedragscode is een afspraak over omgangsvormen tussen spelers, ouders, coaches en begeleiders. De betrokkenen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het creëren en bewaken van een veilige sportomgeving is echter een beleidsaspect van een vereniging en is de verantwoordelijkheid van bestuur en commissies.
Dit betreft:
– het voorwaarden scheppen voor een veilige en verantwoorde manier van omgang met (jeugd-) spelers in woord, geschrift en coaching
– het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag
– het actief voeren van een VOG-beleid: Verklaring Omtrent Gedrag
– het deelnemen aan een workshop In Veilige Handen

In de volgende paragrafen worden op deze onderwerpen meer informatie gegeven.

Gedragsregels begeleiders in de Sport

Gedragsregels begeleiders in de Sport

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus goed om als bestuur dit te delen met je leden, bijvoorbeeld via de website of bijeenkomsten.

De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Voor het voorkomen van seksuele intimidatie, zie tevens de folder: folders si trainers.pdf

De VOG: Verklaring Omtrent Gedrag

De VOG: Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een officiële verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, namelijk het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Sportbonden en sportverenigingen zijn verplicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, begeleiders en andere betrokkenen. Een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd door de vereniging in samenspraak met de coach, begeleider, commissie- of bestuurslid bij de gemeente waar deze persoon is ingeschreven. Bij een onbesproken verleden wordt door de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven aan de persoon voor wie de verklaring is aangevraagd. De betrokken persoon overhandigt vervolgens het originele document aan de vereniging.

De KNCB maakt deel uit van het gratis VOG project van NOC*NSF. De aanvraag van VOG voor vrijwilligers in de sport is gratis (vrijwilliger is degene die werkzaamheden voor de sportbond of de sportvereniging verricht tot een bedrag van maximaal € 1.500 per jaar).

Voor meer informatie:  www.nocnsf.nl/vog  of www.justis.nl/producten/vog  

Aanvraagprocedure VOG

Aanvraagprocedure VOG

Voor het aanvragen van een VOG via internet is een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD kan twee weken in beslag nemen. Een VOG wordt verleend door Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Kijk voor meer informatie over DigiD op www.digid.nl. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van VOG op www.justis.nl/producten/vog. Het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger in de sport (tot maximaal € 1.500 vergoeding per jaar ) via internet is gratis (vergeet niet vinkje gratis vog!). Aanvraag via gemeente is NIET gratis.

De KNCB erkent het belang van VOG als bijdrage aan een veilig sportklimaat voor kinderen en ondersteunt het initiatief voor gratis VOG’s voor vrijwilligers via NOC*NSF.  De KNCB is door het Minsterie vanVeiligheid & Justitie erkend voor gratis VOG aanvragen. (zie voor meer info: www.gratisvog.nl). Indien de vereniging niet is aangemeld bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie, kan een gratis VOG voor vrijwilligers aangevraagd worden via de KNCB. Voor meer informatie: marike.dickmann@kncb.nl.

Via de Gemeente Vul het aanvraagformulier in bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven. Als je het formulier inlevert, neem een geldig identiteitsbewijs mee. Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 30,05 (leges). De gemeente neemt de gegevens van het aanvraagformulier over, vult deze automatisch aan met de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en stuurt door naar Justis. Indien de VOG wordt toegewezen, wordt de VOG gestuurd naar je postadres zoals deze bekend is bij de gemeente.
Via Internet Het is alleen mogelijk een gratis VOG via internet aan te vragen, indien de aanvraag gestart wordt door de KNCB of een aan de KNCB verbonden vereniging, voor een coach of een vrijwilliger. De coach of vrijwilliger moet beschikken over:
1. een inschrijving in de gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) in de gemeente waar hij/zij woont
2. een burgerservicenummer
3. een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD
4. een e-mailadres. De KNCB of de vereniging bereidt de aanvraag voor door het aanvraagformulier in te vullen. De gegevens van de coach/vrijwilliger worden ingevuld: volledige naam met voornamen en achternaam, geboortedatum en woonplaats, e-mailadres. De coach/vrijwilliger ontvangt een e-mail dat een VOG voor hem/haar wordt aangevraagd. Via een link in deze e-mail kan ingelogd worden met DigiD. De coach/vrijwilliger rondt de VOG aanvraag af door te bevestigen dat de gegevens juist zijn (als dat het geval is). Justis informeert de coach/vrijwilliger schriftelijk per post over de VOG aanvraag. De aanvraag voor vrijwilligers in de sport via internet is gratis.
Als de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond, neemt Justis binnen 8 weken een beslissing.  In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger in aanraking bent geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat de vrijwilliger bericht krijgt.

Cursus In Veilige Handen

Cursus In Veilige Handen

De cursus is een online module en onderdeel van de coaching cursus ECB Level 2. Maar iedereen die op een sportvereniging (mede-)verantwoordelijk is voor het welzijn van jeugdspelers, kan deelnemen aan een cursus in de buurt. Zie daarvoor de website www.inveiligehanden.nl. Door deelname geeft de vereniging bij leden, ouders, gemeente en scholen aan dat ze een verantwoorde manier van omgaan met kinderen hoog in het vaandel heeft.

Voor meer informatie over cursussen veilig sportklimaat, zie tevens de cursus “herkennen en voorkomen seksuele intimidatie” op www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches.

Vertrouwenspunt Sport

Vertrouwenspunt Sport

banner vertrouwenspunt sport - nocnsf_vertrouwenspunt sport_logo_fc.jpg

Bij het Vertrouwenspunt Sport kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. In de animatie op http://youtu.be/Tp8ySiAmKZ8  wordt toegelicht met wat voor soort zaken sporters en betrokkenen in de sport kunnen aankloppen.

Voor meer informatie: www.vertrouwenspuntsport.nl of bel 0900 202 55 90.

Het Vertrouwenspunt (een initiatief van NOC*NSF en de sportbonden) bestaat uit een team van twaalf vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport over:

 • ongewenst gedrag of hoe het aangepakt kan worden
 • doping, eetstoornissen of matchfixing

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn onder andere grensoverschrijdend gedrag (in woord en gebaar), intimidatie, agressie, pesten en negatieve coaching.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. De sporter, ouder, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt team vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport.

Soms is het niet mogelijk of moeilijk om over een vraag of een beschuldiging te praten. Dan is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op de site www.vertrouwenspuntsport.nl worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.

Zie voor meer informatie over (voorkoming) seksuele intimidatie:

pdf-petit1 folders SI jeugd
pdf-petit1 folders SI ouders 2012
pdf-petit1 folders SI sporters
pdf-petit1 folders SI trainers

KNCB Vertrouwenscontact Persoon

KNCB Vertrouwenscontact Persoon

KNCB Vertrouwens contact persoon

Voor al je vragen over cricket, kun je terecht bij je coach.  Maar hoe zit dat met al die andere vragen, buiten de boundary? Waar je niet alleen cricketer bent, maar ook mens. Horen pesten en schelden er eigenlijk ook allemaal bij? Of een negatieve sfeer? Of een begeleider die boos op wordt als je een wide bowlt. Of bij wie je je niet op je gemak voelt..? Bij wie kun je dan terecht met vragen of je verhaal?

Voor de KNCB treden onderstaande personen op als VCP:
*Annie Kerkhof | E: ahkerkhof@kpnplanet.nl | T: 06-25083751
*Walter Wallé | E: walter2@quicknet.nl | T: 06-23982568 / 0223-631719

Als je vragen hebt of eens wilt praten, dan is ze er voor jou, je vrienden, begeleiders of je ouders. Annie en Walter zijn de vertrouwens contactpersoon van de Nederlandse Cricket Bond. Dat stukje “vertrouwen” staat daar niet voor niets. Ze zal je vragen vertrouwelijk behandelen.

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag en je weet niet met wie je daarover kan praten op je club, dan is Marike het eerste aanspreekpunt van de KNCB. Zij zal je, indien gewenst, doorverwijzen naar diegenen die je vraag kunnen beantwoorden of helpen een oplossing te vinden voor je probleem. Zij zal niet zelf de oplossingen aandragen, omdat ze als vertrouwenscontactpersoon een neutrale positie inneemt en handelt naar het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving en Seksuele Intimidatie (zie voor meer informatie www.nocnsf.nl, tevens www.nocnsf.nl, toolkit beleid seksuele intimidatie).

We hebben met de Nederlandse Cricket Bond en alle verenigingen afgesproken dat we een veilig en vertrouwd sportklimaat voor onze jeugdspelers belangrijk vinden. Dat doen we met elkaar. Wil je er meer over weten? Kijk dan bij www.kncb.nl/club advies, een veilig en verantwoord sportklimaat.

Tevens heeft de KNCB de door NOC*NSF aanbevolen bepaling inzake voorkoming seksuele intimidatie opgenomen in het Tuchtreglement. Zie www.kncb.nl/competitie/reglement, scroll omlaag voor KNCB Documenten, Tuchtreglement, Afdeling V.

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) voor barvrijwilligers

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) voor barvrijwilligers

Instructie verantwoord alcohol schenken is door NOC*NSF in samenwerking met een werkgroep van sportbonden ontwikkeld. Doel van de instructie is om barvrijwilligers kennis bij te brengen over het verantwoord schenken van alcohol en deze te toetsen middels een test. Voor meer informatie check deze link. http://www.nocnsf.nl/iva

EHBO op de vereniging

EHBO op de vereniging

Het volgen van een (verkorte) EHBO cursus maakt deel uit van de cursus ECB Level 2 coaching.

De vereniging is verantwoordelijk voor een EHBO-koffer en een AED apparaat (draagbare defibrillator). De vereniging is tevens verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een EHBO koffer, ook op de momenten dat het clubhuis gesloten is en er trainingen worden gegeven. Een AED apparaat wordt aanbevolen door de Hartstichting.

Omgang met vertrouwelijke informatie

Omgang met vertrouwelijke informatie

Voor wedstrijden en evenementen, maar zeker voor kampen en tours waar jeugdspelers onder de zorg van begeleiders worden gesteld, is het van belang dat coaches en begeleiders op de hoogte zijn van eventuele medische achtergronden en de zorgverzekering van de jeugdspelers (polisnummer, medicijngebruik, allergieën, blessures, wel/geen zwemdiploma, etc). Het zorgdragen van een jeugdspeler en het bewaken van vertrouwelijke en persoonlijke informatie, vergen een grote verantwoordelijkheid. Verenigingen dienen deze kampen en tours met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor te bereiden.