Home - Club Advies en Contact - Organisatie van Bestuur, Commissies en Vrijwilligers

Organisatie van Bestuur, Commissies en Vrijwilligers

Wat heb je nodig voor het oprichten van een vereniging?

  1. Voor het oprichten van een vereniging  zijn tenminste drie personen nodig. Voor deelname aan de competitie zijn tenminste 15 leden nodig, die samen een team vormen. Een bestuur van een vereniging bestaat tenminste uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
  2. Stel vervolgens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op voor de vereniging. De Statuten moeten worden vastgelegd bij de notaris. Voor het samenstellen van het Huishoudelijk Reglement zijn geen vaste richtlijnen. Het spreekt voor zich dat de inhoud niet in strijd mag zijn met de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  3. Schrijf de vereniging in bij de Kamer van Koophandel. Door inschrijving bij de Kamer van Koophandel is de vereniging een rechtspersoon en is het bestuur niet meer hoofdelijk aansprakelijk.
  4. Voor deelname aan de competitie, moet een vereniging minimaal beschikken over een veld met pitch en screens, en kleedkamers.
  5. Stuur een mail met de aanmelding van de vereniging en voor goedkeuring naar het KNCB bondsbureau: Alex de la Mar, alex.de.la.mar@kncb.nl
  6. Een vereniging dient al haar leden (competitie spelende leden, recreanten leden én niet-spelende leden) op te geven bij de KNCB via e-cricket. Jaarlijks betalen de leden contributie. Van deze bijdrage worden onder andere wedstrijdprogramma’s gemaakt. Kijk voor het volledige service pakket van de KNCB bij Club Advies en Contact, “Wat doet de KNCB voor haar leden”.
  7. Een goed georganiseerde, toekomstbestendige vereniging heeft een stappenplan voor ontwikkeling; een overzichtelijke en realistische structuur van functies van spelers, coaches en vrijwilligers; een controleerbaar en verantwoord financieel beleid; een meerjarige schriftelijke afspraak met gemeente en sportpark voor gebruik en onderhoud van de accommodatie; regelmatige communicatie naar alle leden, belangstellenden en externe partners.
Voorbeelden van statuten en informatie over de oprichting van een vereniging, zijn te vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving.

Voor informatie over inschrijving voor de competitie en minimale vereisten voor velden, zie

 pdf-petit1 Algemene informatie lidmaatschap KNCB verenigingen 
pdf-petit1 Model Statuten Verenigingen KNCB 12-3-2013

Voor actuele informatie, zie tevens KNCB Competitiereglement artikel 4 (deelname competitie), artikel 10 (speelgerechtigdheid), artikel 31-32 (accommodatie), tevens Laws of Cricket, Law 7-11, 19: www.kncb.nl/competitie/reglementenformulieren.

Voor meer informatie, klik op onderstaande titels.

Een handig hulpmiddel om een overzicht van alle taken binnen een vereniging te krijgen én te houden, is de Checklist voor Verenigingen in het uitklapmenu van Club Advies.

Organisatie en Meerjaren Plan

Organisatie en Meerjaren Plan

Het beste en meest uitgebreide voorbeeld van een organisatievorm en ontwikkelingsplan voor sportverenigingen is ontwikkeld door NOC*NSF, kenniscentrum voor sport en sportorganisaties.  Clubstructuur en Financiën sportvereniging (bron: NOC*NSF).

Voorbeelden van Meerjaren Plan, Statuten, Goed Bestuur

Voorbeelden van Meerjaren Plan, Statuten, Goed Bestuur

Vaste onderdelen van een ontwikkelingsplan voor verenigingen zijn * de doelstellingen op lange termijn (missie en visie) * een veilig en verantwoord sportbeleid, * organisatiestructuur * stappenplan (wie doet wat, wanneer, samenwerking, regie) * coaching programma (doelstellingen cricketprestaties, kwalificaties trainers en coaches, opleiding (jeugd-) spelers) * begroting.

pdf-petit1 Missie en Visie van de vereniging
13 aanbevelingen NOCNSF goed bestuur
pdf-petit1 Korte en lange termijn doelstellingen, organisatiestructuur, takenpakket, stappenplan, functieomschrijving, samenwerking
pdf-petit1 voorbeeld ontwikkeling club en spelers (player pathway)
pdf-petit1 Voorbeeld Steeton CC/womens club een compact verenigingsplan, gemakkelijk te vertalen/toe te passen op een Nederlandse vereniging.
pdf-petit1 Eigenaar verenigingsontwikkelingsplan
 pdf-petit1 Algemene informatie lidmaatschap KNCB verenigingen 
pdf-petit1 Model Statuten Verenigingen KNCB 12-3-2013

De Club als Werkgever

De Club als Werkgever

Werkgevers in de Sport

Voor informatie voor de vereniging als werkgever (vrijwilligers overeenkomsten, arbeidscontracten, (onkosten-) vergoedingen), zie www.sportwerkgever.nl. De Werkgevers in de Sport (WOS) is een werkgeversvereniging die de belangen behartigt van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen.

RI&E-regels

Werkgevers met personeel in dienst zijn verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren, om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Een verplicht onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Zie tevens KNCB Club Advies Coaching voor het bewaken van de veiligheid tijdens (jeugd-)trainingen.

Vergunningen en verzekeringen
Verzekeringspolissen stellen veel eisen, onder andere een actuele RI&E. Indien geen actuele RI&E overlegd kan worden, kan dat gevolgen hebben bij de financiële afwikkeling van schadeclaims.

Sport RIE en Plan van Aanpak

Zie voor meer informatie: http://www.sportwerkgever.nl/oplossingenboek-voor-sportverenigingen/46674-oplossingenboek-voor-sportverenigingen.html

De Sport RIE biedt tevens een handige checklist om na te gaan of voldoende aan veiligheid is gedacht (bijvoorbeeld bij toernooien of jeugdkampen).

In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, uit te voeren en wie daar verantwoordelijk voor is.

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan de arbodienst. Voor meer informatie: www.sportwerkgever.nl/vitale-sportwerkgever/46657-rie-regels.

Loonbelastingregelgeving voor (buitenlandse)crickettrainer- en spelers (2014/2015).

Loonbelastingregelgeving voor (buitenlandse)crickettrainer- en spelers (2014/2015).

Download hem hier.

Voor actuele informatie neem contact met een belastingadviseur.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Meer-vrijwilligers-in-kortere-tijd

Voor het invullen van de taken van een vereniging, zijn vele vrijwilligers nodig. Om te voorkomen dat een paar vrijwilligers al het werk van de hele vereniging op hun schouders neemt, heeft Niels van Weert van Sportservice Noord-Holland, de succesvolle methode ontwikkeld: Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd.

Na een introductie-avond, neemt Van Weert je in 4 workshops (1 per maand) persoonlijk aan de hand mee om een voor jouw vereniging op maat gemaakte wervingscampagne op te zetten én uit te voeren. Succes verzekerd!

Meer informatie vind je op www.meerinkorteretijd.nl

De Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie voert de jeugdzaken van de vereniging uit en is het visitekaartje van de club naar de ouders van de jeugdleden, alsmede potentiële jeugdleden en hun ouders in de omgeving. De jeugdcommissie onderhoudt het contact met de KNCB over wedstrijdprogramma’s van de jeugd en nationale jeugdselecties, trainingsprogramma’s, jeugdcoaches en hun opleiding, en cursussen. De jeugdcommissie is mede verantwoordelijk voor een veilig en vertrouwd sportklimaat van de vereniging. Ook zorgt de jeugdcommissie er mede voor dat de normen en waarden, zoals omschreven in de gedragscode, gerespecteerd worden. Een of twee vertrouwenscontact personen kunnen aangewezen worden, maar hoeven geen deel uit te maken van een jeugdcommissie of een bestuur. De voorzitter van de jeugdcommissie is bij voorkeur tevens bestuurslid jeugdzaken. Zie tevens het boekje Cricket op de Groei, gratis op te vragen bij het bondsbureau.

Voor coaching en ontwikkeling van jeugdspelers en voorbeelden gedragscodes, zie hoofdstuk Coaching, tevens Veilig Sport Klimaat

pdf-petit1 Rollen en taken van een Jeugdcommissie (bron: Cricket op de Groei Extra) Voor actuele leeftijdsindelingen en jeugdreglementen zie Jeugd, Jeugdcompetities.
pdf-petit1 Jaarprogramma Jeugd (bron: Cricket op de Groei Extra) Voor actuele leeftijdsindelingen en jeugdreglementen, zie Jeugd, Jeugdcompetities.

Sport subsidies

Sport subsidies

Er zijn vele landelijke, provinciale en gemeentelijke sportsubsidies die gericht zijn op een grotere deelname aan sportevenementen. Ook het (lokale) bedrijfsleven stelt in het kader van maatschappelijk ondernemen fondsen voor sportparticipatie ter beschikking. Aanvragen maken grotere kans van slagen indien * het programma nauw omschreven wordt * de doelgroep wordt gespecificeerd * de sociale verbindingen met de buurt of de gemeente worden versterkt * er een didactisch verantwoord plan ten grondslag ligt (jeugd- en scholenprojecten) * de coaching is ingevuld en begeleiding lokaal wordt uitgevoerd * een begroting ter verantwoording wordt bijgevoegd Voor meer informatie, klik op * www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer