Home - Competitie - Strafzaken

Strafzaken

De uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, de bestuurlijke sancties en de oude boekingen, zijn voorlopig van de site gehaald aangezien de vermelding van de namen van de tuchtrechtelijk gestraften mogelijk in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op de website van het College bescherming persoonsgegevens staat daarover het volgende.

“NOC*NSF, de koepel van sportbonden, heeft op aangeven van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aandacht van de aangesloten bonden gevraagd voor het anonimiseren van tuchtrechtelijke uitspraken voordat deze op internet worden geplaatst. Sportbonden publiceren dergelijke uitspraken soms inclusief naam, adres, woonplaats, de overtreding/gedraging, de straf, etc. Deze wijze van publiceren, zeker als het gaat om sporters die in betrekkelijke anonimiteit hun sport beoefenen, is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. NOC*NSF adviseert de sportbonden ervoor te zorgen dat tuchtrechtelijke uitspraken alleen geanonimiseerd op hun websites worden geplaatst en stelt samen met enkele sportbonden en de Dopingautoriteit een richtlijn op om sportbonden te helpen op de juiste manier om te gaan met openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken. ?De publicatie van een tuchtrechtelijke uitspraak voor een algemeen publiek met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokken persoon is veelal niet noodzakelijk. NOC*NSF benoemt dat in een klein deel van de tuchtrechtelijke zaken -waaronder met name zaken waarbij een bekende sporter betrokken is- een sportbond niet geheel aan het openbaar maken van uitspraken kan ontkomen. NOC*NSF geeft hierbij aan dat dit waar mogelijk in nauw overleg met de betrokkene moet gebeuren en dat er uiteraard niet meer persoonsgegevens gepubliceerd dienen te worden dan strikt noodzakelijk. Voor het overige kunnen voorlichting en preventie ook worden bereikt met publicatie van de uitspraak zonder de naam van de betrokken sporter. Een publicatie op internet van een uitspraak mét vermelding van de naam kan voor de sporter ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer een potentiële werkgever op de uitspraak stuit.

Het anonimiseren van de uitspraak betekent niet dat alleen de naam verwijderd moet worden. Onder persoonsgegevens valt ook elk gegeven dat te herleiden is tot een persoon, bijvoorbeeld ‘aanvoerder van het eerste team van Blauw-Wit uit plaats A’. De sportbonden moeten bij het anonimiseren hiermee rekening houden.
In de ‘gewone” rechtspraak worden uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd. Dit betekent dat de namen van natuurlijke personen worden verwijderd en vervangen door neutrale termen als ‘eiser’ of ‘verdachte’. De rechtspraak hanteert voor dit anonimiseren de zogenoemde anonimiseringsrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van de Rechtspraak onder ‘uitspraken en registers’.”

Nieuwe uitspraken en bestuurlijke sancties zullen in het vervolg geanonimiseerd gepubliceerd worden. Reeds gedane uitspraken en opgelegde bestuurlijke sancties zullen weer gepubliceerd worden zodra zij geanonimiseerd zijn. Dit zal wel enige tijd in beslag nemen. De meest recente uitspraken en bestuurlijke sancties zullen het eerst verwerkt worden.

Uitspraak :

TC-2017-12

CvB 2018-01