Home - Wijziging loonheffingskorting buitenlandse werknemers per 01-01-2019

Wijziging loonheffingskorting buitenlandse werknemers per 01-01-2019

Met ingang van 01-01-2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Deze maatregel moet voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen via de inkomstenbelasting moeten terugbetalen, wanneer zij daar geen recht op hebben. Buitenlandse belastingplichtigen die recht hebben op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen, kunnen de heffingskortingen via hun aangifte inkomstenbelasting incasseren.

Met ingang van 01-01-2019 komen er meer loonbelastingtabellen vanwege het te maken onderscheid tussen onderstaande groepen werknemers:

  1. Inwoners van Nederland: werknemers die hier een permanente woon- of verblijfplaats hebben
  2. Niet-inwoners van Nederland: werknemers afkomstig uit EU-landen, EER-landen, Zwitserland of BES-landen
  3. Niet-inwoners van Nederland: werknemers die niet afkomstig zijn uit NL, andere EU-landen, EER-landen, Zwitserland of BES-landen 

Of je inwoner bent van Nederland wordt bepaald op basis van feiten en omstandigheden, zoals waar het sociale- en economische leven afspeelt, waar het gezin woont, waar kinderen naar school gaan, etc.

Werknemers uit 1. hebben recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting (het totaal van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting); werknemers uit 3. hebben hierop geen recht. Voor werknemers uit 2. geldt een uitzondering : zij hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.
In verband hiermee gaat de belastingdienst er strenger op toezien dat werkgevers het daadwerkelijke woonadres van werknemers die niet in Nederland wonen, in de aangifte loonheffingen opnemen. Vermelding van het (tijdelijke) adres waar de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in Nederland verblijft, volstaat niet meer.
Als de werkgever niet beschikt over het daadwerkelijke buitenlandse woonadres van een werknemer die niet in Nederland woont, dan is de werkgever verplicht loonheffing in te houden volgens het ‘anoniem tarief’ (=52%).

De nieuwe ‘witte maandtabellen’ voor 2019 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst.
Nadere informatie kunt u vinden in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst.